Algemene verkoopsvoorwaarden Planet Parfum

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Toepassingsgebied en voorwaarden

Artikel 3 – Aanbod en bestelling

Artikel 4 – Prijs

Artikel 5 – Betaling

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Artikel 7 – Conformiteit

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Artikel 13 – Behandeling van klachten en geschillen

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Planet Parfum NV

Behorend tot de Distriplus NV

Lennikse Baan 551

1070 Brussel

Belgïe

(hierna aangeduid als « wij » of « ons » of « onze »)

 

E-mailadres van de Customer Service: contact@planetparfum.be

Telefoonnummer: 0032 2 420 39 38

Ondernemingsnummer: 408.311.404

BTW-nummer: 0408 311 404

Website: www.planetparfum.com, www.planetparfum.eu en www.planetparfum.be

 

De vennootschap heeft tot doel

 

 1. de aankoop, de verkoop in klein- en groothandel, de export, de import, de vervaardiging, de vertegenwoordiging en de omvorming van de hiema vermelde producten en artikelen:
  1. parfumerie, parfums, schoonheidsproducten en hun onderdelen;
  2. lederwaren en schoenen, juwelen, evenals textielwaren.
 1. de uitoefening van schoonheidsverzorging in Instituut.
 2. de levering van management-, toezicht-, controle- en consultancydiensten.

Zij zal alle handelingen, weze het van burgerrechtelijke aard of handelsrechtelijke aard, weze het roerende of onroerende verrichtingen, financiële of industriële verrichtingen kunnen stellen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

De vennootschap kan, bij wijze van inbreng, van fusie, van onderschrijving van een participatie, van financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle vennootschappen of bedrijven dewelke- voor het geheel of ten dele eenzelfde of gelijkaardige activiteit hebben of die haar in staat stellen om de uitbreiding en de ontwikkeling van haar doel te bewerkstelligen

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod gedaan aan de eindconsument, d.w.z. een natuurlijke persoon die de goederen of diensten uitsluitend verwerft of gebruikt voor niet-professionele doeleinden.
 2. Wij leveren uitsluitend in België. Wij hebben het recht elke levering te weigeren die dient te gebeuren op een adres in een ander land.
 3. Om een bestelling te plaatsen moet u minstens 18 jaar oud zijn. Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient u de bestelling te laten plaatsen door uw ouders of uw wettelijke voogd. Wij hebben het recht elke bestelling te weigeren waarvan wij vaststellen dat zij werd geplaatst door een minderjarige.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, zijn de voorgaande bepalingen eveneens van toepassing op deze bijzondere voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze bijzondere voorwaarden zijn onze bijzondere voorwaarden bij voorrang van toepassing.
 5. Elke bestelling die online wordt geplaatst veronderstelt de voorafgaandelijke kennisname en de uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn op ieder ogenblik raadpleegbaar op onze Website. Er kan geen bestelling worden gevalideerd zonder dat het betrokken veld is aangekruist.
 6. Onze Website is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. U kunt bij uw eerste bezoek uw keuze maken, of op een taal klikken die wordt aangegeven in de rechterbovenhoek van de welkomstpagina van onze Website. De door u gekozen taal zal ook de taal zijn die wordt gebruikt voor de transacties en de communicatie met ons.
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden is onderworpen, vermelden wij dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. Beschikbaarheid van het product: de voor de verkoop aangeboden producten zijn deze die voorkomen op de Website op de precieze dag en het precieze tijdstip van raadpleging van de Website door de koper. Wij verbinden ons ertoe om al onze beschikbare middelen in te zetten om uw bestellingen na te komen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die voortkomt uit de onbeschikbaarheid van een product. Wanneer een product als voorwerp van een bevestigde bestelling niet beschikbaar is, wordt u via e-mailbericht of telefonisch geïnformeerd over de volledige of gedeeltelijke annulatie van uw bestelling. Als de onbeschikbaarheid wordt medegedeeld terwijl uw bankrekening reeds met het bedrag van uw bestelling werd gedebiteerd, zal de terugbetaling binnen de kortst mogelijke termijn na datum van annulatie van uw bestelling worden verricht.
 3. Wij voorzien steeds een beschrijving te goeder trouw van onze producten, evenals van onze aanbiedingen en de bestellingsprocedure. De afbeeldingen getoond op onze Website hebben evenwel geen enkele contractuele waarde. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die kunnen voorkomen in de beschrijvingen van de producten of van de bestellingsprocedure. Wij verbinden ons er echter in de mate van het mogelijke en binnen onze mogelijkheden toe om de fouten die ons schriftelijk ter kennis zijn gebracht zo spoedig mogelijk recht te zetten. Als het geleverde product niet beantwoordt aan de specificaties van de leveringsbon kunt u het terugzenden volgens de modaliteiten omschreven in ARTIKEL 7.4.
 4. Op de Website kunt u uitsluitend Planet Parfum cadeaubonnen kopen voor de volgende bedragen 25€, 50€ en 100€. Als u een ander bedrag wenst kunt u zich wenden tot één van onze winkels. De Planet Parfum cadeaubonnen kunnen één of meerdere keren worden gebruikt. De Planet Parfum cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Daar de cadeaubonnen voorzien zijn van een strikt persoonlijke code en desgewenst vergezeld worden van een persoonlijk bericht komen zij niet in aanmerking voor ruil of terugbetaling, zelfs gedeeltelijk, in geval van verlies, diefstal, of beschadiging, zelfs niet bij verloop van hun geldigheidsdatum in de veronderstelling dat zij volledig werden gebruikt.
 5. Om een product te kopen volstaat het dat u het toevoegt aan uw winkelmandje. Vervolgens dient u de contact – en facturatiegegevens aan te geven. Kies uw leveringswijze. In de laatste fase van het proces wordt een overzichtspagina getoond, waar u onze algemene voorwaarden aanvaardt en u uw bestelling bevestigt door te klikken op de bestelknop vergezeld van de vermelding “bestelling met betalingsverplichting”. Uw aankoop is definitief wanneer u deze fases hebt doorlopen. Wij verzenden u dan een bevestiging van uw bestelling per e-mail.
 1. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze prijzen aan te passen. In elk geval worden de producten gefactureerd op basis van de prijs zoals deze van toepassing is op het moment van uw bestelling.
 2. De prijzen worden op onze Website vermeld in euro, en omvatten, tenzij anders vermeld, de BTW, de administratiekosten en alle andere diensten. Zij omvatten niet, in voorkomend geval, de deelname in de kosten van transport en verzending, die apart wordt vermeld.
 1. De betaling kan slechts gebeuren op onze Website met behulp van de betalingswijzen die daar ter beschikking worden gesteld.
 2. De volgende betaalwijzen worden aanvaard (elektronische betalingen):
  1. Visa
  2. MasterCard
  3. American Express
  4. Maestro
  5. Planet Parfum Cadeaubonnen
 3. In geval van betaling van de transactie met een krediet – of debetkaart is uw bestelling slechts volledig en het contract tussen ons definitief wanneer wij het akkoord bekomen van de uitgever van de kaart. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of de niet-levering van uw bestelling die het gevolg zijn van de weigering van de uitgever van uw kaart om de betaling uit te voeren. De bestellingen die niet gepaard gaan met een geldige betaling op naam van de titularis van de kaart worden niet aanvaard of in behandeling genomen.
 4. Wij behouden ons het recht voor elke bestelling of levering te annuleren in geval van een bestaand geschil.
 5. U kunt betalen met de Planet Parfum geschenkkaart die werd aangekocht op onze Website of in onze verkooppunten. Indien de Planet Parfum geschenkkaart niet zou volstaan om het aankoopbedrag integraal te voldoen, moet het saldo worden betaald door middel van een ander aanvaard betaalmiddel voorzien op de Website.
 6. Om de veiligheid van uw onlinebetaling en uw privégegevens te waarborgen worden de gegevens betreffende de transactie verzonden na cryptering met de SSL technologie. U hoeft niet over een bijzondere software te beschikken om te betalen met behulp van deze technologie. U herkent een beveiligde SSL-verbinding in het “hangslot” dat verschijnt in de statusbalk onderaan uw navigatiesysteem.
 1. Alle producten worden geleverd op het adres dat u hebt meegedeeld bij uw onlinebestelling volgens de modaliteiten die daar werden gespecificeerd. De informatie verstrekt door de koper bij zijn bestelling bindt deze laatste. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mededeling van foutieve gegevens. De bestelde producten kunnen slechts worden geleverd op een adres in België, met uitzondering van een postbus.
 2. De volgende leveringswijzen worden voorgesteld op onze Website:
  1. Standaardleveringswijze: Afhaling in de winkel
  2. Andere wijzen van levering:
   1. Levering aan huis
   2. Bpost afhaalpunt
   3. Bpack afhaalpunt
 3. De prijzen voor levering zijn de volgende:
  1. Afhaling in de winkel: gratis
  2. Levering aan huis / Bpost afhaalpunt / Bpack afhaalpunt
   1. €3,95 nettoprijs (na aftrek van alle kortingsbonnen) voor een bestelling < € 50
   2. gratis voor een bestelling > € 50
 4. Onze leveringstermijn ligt tussen 1 en 15 werkdagen. Wij stellen alles in het werk opdat de producten die in voorraad zijn je binnen een termijn van 1 tot 4 werkdagen aangeboden worden op uw leveringsadres.
  1. Bij bestelling vóór 17u (werkdagen), levering de volgende dag
  2. Bij bestelling na 17u, levering twee dagen nadien
  3. Bij bestelling op vrijdag vóór 17u, levering op maandag
  4. Bij bestelling op vrijdag na 17u, levering op dinsdag
  5. De producten die je niet geleverd kunnen worden worden je zo spoedig mogelijk terugbetaald ten belope van het bedrag van de desbetreffende producten.

Onze maximale leveringstermijn bedraagt 15 werkdagen.

 1. De risico’s verbonden aan verlies, diefstal of beschadiging van de producten is te uwer laste zodra deze producten zijn geleverd.
 2. Op de dag dat het pakket de opslagplaats verlaat ontvangt u per e-mail een track & trace nummer dat u toelaat om online uw pakket te volgen. U ontvangt eveneens een e-mail met de factuur voor uw bestelling. De factuur vermeldt het detail van de leveringskosten en de BTW. De levering gaat gepaard met een leveringsbron die de lijst van de bestelde producten vermeldt.
 3. Uw bestelling wordt aan uzelf aangeboden, of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de ontvangst van uw bestelling door eender ander persoon aanwezig op het leveringsadres. Als er niemand uw bestelling in ontvangst kan nemen op het tijdstip van de levering, wordt een afhaalbewijs afgeleverd. Dit document vermeldt het postadres waar u uw producten kunt ophalen, en een telefoonnummer opdat u een leveringstijdstip kunt afspreken met de vervoerder. Uw producten blijven gedurende 14 dagen na het tijdstip van levering voor u beschikbaar. Na deze termijn kunt u de producten niet meer afhalen en behouden wij ons het recht voor deze te vernietigen of door te verkopen. Deze producten worden in geen geval terugbetaald.
 4. Als u gekozen hebt om uw producten op te halen in een Bpack afhaalpunt, wordt u per e-mail of SMS op de hoogte gebracht zodra uw producten beschikbaar zijn. Deze blijven voor u beschikbaar gedurende 5 dagen na terbeschikkingstelling. Na deze termijn kunt u deze niet meer afhalen en behouden wij ons het recht voor deze te vernietigen of door te verkopen. Deze producten worden in geen geval terugbetaald.
 5. Als u gekozen hebt om uw producten op te halen in een Planet Parfum winkel, wordt u verwittigd zodra uw producten beschikbaar zijn. Deze blijven voor u beschikbaar gedurende 14 dagen na terbeschikkingstelling. Na deze termijn krijgt u een e-mail waarbij u wordt uitgenodigd om binnen 14 dagen uw producten op te halen. Na deze termijn kunt u deze niet meer afhalen en behouden wij ons het recht voor deze te vernietigen of door te verkopen. Deze producten worden in geen geval terugbetaald.
 6. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor onrechtstreekse schade die het gevolg is van een laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder aangewezen door de onderneming. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van die goederen waarvan kan worden aangetoond dat u ze niet hebt ontvangen of ze niet hebt ontvangen binnen een termijn van 15 werkdagen zoals voorzien in ARTIKEL 6.4 en voor zover u hiervan niet geïnformeerd werd voorafgaand aan uw aankoop
 1. Wij garanderen dat onze producten overeenstemmen met uw bestelling en dat zij beantwoorden aan de normale verwachtingen die u kunt hebben, rekening houdende met de bijzondere kenmerken van het product. Wij garanderen u eveneens dat onze producten conform zijn aan de regelgeving zoals deze van toepassing is op het tijdstip van uw bestelling.
 2. U verbindt zich ertoe na te gaan of de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde producten overeenstemmen met uw bestelling. Een klacht voor zichtbare gebreken en ontbrekende producten moet per e-mail aan onze klantendienst ten laatste 5 dagen na de levering worden overgemaakt. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 5 dagen na de levering gebeurt, verliest u uw recht om een klacht in te dienen wegen zichtbare gebreken en ontbrekende producten. De klachten voor gebrek zijn slechts ontvankelijk en gegrond op voorwaarde dat u de producten niet hebt gebruikt of op een andere wijze hebt beschadigd. Onze Customer Service geeft u aan welke stappen u moet volgen om de goederen terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging.
 3. U geniet ook van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken op de geleverde goederen. Een klacht voor verborgen gebreken die niet te wijten zijn aan een geval van overmacht, aan een foutieve handeling van uwentwege of van een derde of die te wijten zijn aan een normale slijtage, moet per e-mail worden ingediend bij onze klantendienst, en dit ten laatste 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek gebeurt, verliest u uw recht om een klacht in te dienen wegens verborgen gebreken. Onze Customer Service geeft u aan welke stappen u moet volgen om de goederen terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging.
 4. Als een geleverd product niet beantwoordt aan uw bestelling en op voorwaarde dat de procedure vermeld in ARTIKEL 7.2 werd gevolgd, verbinden wij ons ertoe het product te vervangen. Is de vervanging niet mogelijk of disproportioneel, verbinden wij ons ertoe u alle ontvangen betalingen terug te betalen, inclusief de leveringskosten. Als er gebruik werd gemaakt van een aankoopbon bij uw bestelling wordt het nettobedrag (d.w.z. de aankooprijs verminderd met het bedrag van de aankoopbon) aan u terugbetaald. Op uw uitdrukkelijke vraag gericht aan onze klantendienst ontvangt u een nieuwe aankoopbon die u kunt gebruiken voor een volgende aankoop.
 1. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen of schade van welke aard dan ook, die het gevolg kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de producten. In dat opzicht verbindt u zich ertoe de kennisgeving verstrekt door de producent op of in de verpakking van het product, en die de informatie (en vooral de doseringen en contra-indicaties) vermeldt die u moet respecteren, aandachtig te lezen. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele wijzigingen aan de producten die zijn aangebracht door de producenten.
 2. Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor ongemakken en nadelen die inherent zijn aan het gebruik van het Internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de service, een externe indringing of de aanwezigheid van informaticavirussen.
 3. Wij zijn slechts aansprakelijk indien de schade werd veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout. Wij zijn slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, de daaruit volgende schade en de schade toegebracht aan derden.
 4. Wanneer wij zouden aansprakelijk zijn voor eender welke schade zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het factuurbedrag van uw bestelling, en ten hoogste tot het deel van de bestelling waarvoor wij aansprakelijk worden gesteld.
 5. Wij zijn van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot eender welke verplichting in geval van overmacht.
 1. U beschikt over een termijn van 14 dagen om uw bestelling te herroepen, zonder opgave van een reden voor uw beslissing. De herroepingstermijn van 14 dagen vangt aan op de dag dat u of een derde anders dan de vervoerder in overeenstemming met ARTIKEL 6.7, fysiek bezit neemt van het product.
 2. U dient ons van uw beslissing tot herroepen op de hoogte te brengen vooraleer de herroepingstermijn vermeld in ARTIKEL 9.1 is verstreken. Hiervoor kunt u gebruik maken van het modelformulier voor herroeping in bijlage aan deze algemene voorwaarden of u kunt ons contacteren via de rubriek “Contact” op onze Website. Als u wenst gebruik te maken van het modelformulier in bijlage aan deze algemene voorwaarden, moet dit formulier naar onze Customer Service worden gestuurd op het e-mailadres of postadres vermeld in dit formulier.
 3. Wij betalen u de ontvangen betalingen terug, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de leveringskosten. De terugbetaling wordt verricht met gebruikmaking van dezelfde betaalwijze die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, behalve in geval van uw uitdrukkelijk akkoord met een andere betaalwijze, zoals de verzending van een geschenkkaart of de betaling in cash in één van onze verkooppunten. Wij zijn er niet toe gehouden de bijkomende kosten terug te betalen als u uitdrukkelijk hebt gekozen voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste, m.n. de standaard leveringswijze. Als u gebruik hebt gemaakt van een aankoopbon bij uw bestelling wordt het nettobedrag (d.w.z. de aankooprijs verminderd met het bedrag van de aankoopbon) aan u terugbetaald. Op uw uitdrukkelijke vraag gericht aan onze Customer Service ontvangt u een nieuwe aankoopbon die u kunt gebruiken voor een volgende aankoop. De terugbetaling wordt zo spoedig mogelijk verricht na ontvangst van de producten, of totdat u een bewijs van verzending van de goederen hebt verstrekt, waarbij de eerste datum in aanmerking wordt genomen.
 4. Nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing tot herroeping kunt u de producten terugbrengen naar één van onze winkels binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen van de kennisgeving van uw beslissing tot, herroeping van de bestelling. Na deze termijn van 14 dagen kunnen we de teruggave niet meer aanvaarden.
 5. De producten moeten in nieuwstaat worden teruggebracht, in hun originele verpakking en in perfecte staat, met inbegrip van onder andere de bijgevoegde stalen en de gebruiksaanwijzing, met daarbij de leveringsbon en het document waarbij onze Customer Service de teruggave heeft toegelaten. De teruggave wordt enkel aanvaard met het document tot toelating van de teruggave. Wij zijn niet verplicht de parfums en producten terug te nemen waarvan de verpakking werd geopend. Om hygiënische redenen nemen we geen make-upproducten terug.
 6. De producten die worden teruggeven na de termijn van 14 dagen en/of in strijd met ARTIKEL 9.5, evenals de teruggaven waarvoor de procedure van dit Artikel niet werd gevolgd, zullen niet worden aanvaard en niet worden terugbetaald. Wanneer er op manifeste wijze sprake is van herhaalde oneigenlijk teruggave, behouden wij ons het recht voor elke verdere bestelling te weigeren.
 7. U hebt ook de mogelijkheid uw herroepingsrecht uit te oefenen na de bestelling en dit in overeenstemming met de procedure van ARTIKEL 9.2 en ARTIKEL 9.3 in dat geval zal de terugbetaling worden verricht binnen de 30 dagen volgend op de datum van annulatie van de bestelling. Wij zullen u een e-mail sturen om u van de ontvangst van de herroeping en de aanvraag tot terugbetaling te informeren.

 

Download de modelformulier voor herroeping

 1. In geval van overmacht zijn wij bevrijd van onze verplichtingen. In dergelijk geval hebben wij de mogelijkheid om ofwel onze verplichtingen op te schorten gedurende de situatie van overmacht, ofwel het contract definitief te ontbinden.
 2. Wordt beschouwd als overmacht elk voorval dat wij niet redelijk kunnen beheersen, daaronder begrepen, zonder ertoe beperkt te zijn, elk voorval zoals: natuurramp, oorlog, opstand, oproer, economische sancties, brand, overstroming, uitzonderlijke strenge klimatologische omstandigheden, ontploffing, epidemie, terrorisme, arbeidsgeschil, staking, patronale staking of elke andere vorm van collectieve actie of conflict, evenals elke omstandigheid die de normale productie, verzending of vervoer van producten zou verhinderen, en andere vergelijkbare situaties die ons, onze onderaannemers, onze leveranciers of onze vervoerders kunnen beïnvloeden.
 1. Ons beleid inzake privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens is te raadplegen op onze Website op de pagina Privacy policy.
 1. Wij verlenen u het recht om uitsluitend voor strikt persoonlijke doeleinden gebruik te maken van onze Website, in overeenstemming met de modaliteiten en de voorwaarden vermelden in deze algemene voorwaarden. U mag onze Website niet gebruiken voor een andere ander doel, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, (persoonlijke) commerciële, speculatieve of bedrieglijke doeleinden.
 2. Onze Website en de teksten, foto’s, illustraties, pictogrammen, geluiden, video’s, software, databanken, structuren, lay-out en andere gegevens en elementen van onze Website vallen onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en/of andere (eigendoms)rechten. De toegang en het gebruik van onze Website verleent u geen enkel recht of aanspraak op een onderdeel van onze Website en kan in geen geval worden beschouwd als een afstand van of de verlening van een gebruiksrecht op deze (intellectuele eigendoms)rechten.
 3. Het is u niet toegelaten op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk deze Website (of een onderdeel ervan) te reproduceren, over te nemen, te wijzigen, over te dragen, te publiceren, aan te passen of te exploiteren op een support, zonder onze schriftelijke en voorafgaandelijke goedkeuring.
 4. De benamingen Planet Parfum, Close. en Close to you evenals de logos Planet Parfum, Close. en Close to you zijn geregistreerde merken. Het gebruik van deze merken (voor andere dan strikt persoonlijke doeleinden) zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toelating is formeel verboden.
 1. Wij hopen steeds onze cliënten ten volle tevreden te stellen. Indien u evenwel een klacht betreffende onze producten of diensten wenst te formuleren, aarzel dan niet ons te contacteren op het adres van de Customer Service (contact@planetparfum.be) of via het contactformulier op onze Website. Wij doen het nodige om uw klacht binnen de 5 dagen te behandelen.
 2. Elk contract dat met onze klanten wordt gesloten wordt, ongeacht de woonplaats van de klant, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Indien een ander recht van toepassing is ingevolge internationaal recht, wordt in de eerste plaats, voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden, verwezen naar de Belgische wetgeving betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consumenten.
 3. Indien u een probleem heeft met producten of diensten die u online heeft gekocht, kunt u via deze site http://ec.europa.eu/odr/ een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting door een klacht in te dienen met het oog op een buitengerechtelijke oplossing.
 1. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving deze algemene voorwaarden van de Website aan te passen of te actualiseren. De van toepassing zijnde versie van deze algemene voorwaarden wordt openbaar gemaakt op de Website vanaf de datum waarop een wijziging ingaat. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het tijdstip van uw bestelling zullen in elk geval van toepassing zijn op uw bestelling.

 

Download de Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

PlanetParfum lid van BeCommerce

 

Als lid van BeCommerce, zorgen we ervoor dat onze website voldoet aan de gedragscode uitgevaardigd door BeCommerce.